Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi:
  1. stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, administracji publicznej oraz osób fizycznych,
  2. zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi,
  3. udzielania porad prawnych,
  4. sporządzania pozwów, wniosków, umów, regulaminów i wszelkiego rodzaju pism w postępowaniach procesowych, nieprocesowych, egzekucyjnych i administracyjnych, a także opinii prawnych,
  5. udziału w negocjacjach,
  6. obsługi zamawiających, oferentów i wykonawców w postępowaniach w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym opracowywanie dokumentacji przetargowej (ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), istotnych postanowień umowy),
  7. tworzeniu spółek prawa handlowego wraz z ich rejestracją,
  8. obsłudze prawnej posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników,
  9. windykacji należności i reprezentacja podmiotów w sądowych postępowaniach egzekucyjnych oraz w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  10. analizy prawnej związanej z ubieganiem się o dofinansowania unijne, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, dokumentacji aplikacyjnej oraz nadzorem nad realizacją umowy o dofinansowanie.

napisz do nas
W celu kontaktu z Kancelarią lub uzyskaniem porady prawnej proszę wypełnić poniższy formularz wskazując dane do kontaktu oraz jak najdokładniejszy opis sprawy lub problemu. W odpowiedzi radca prawny potwierdzi przyjęcie zlecenia, wskaże dokumenty potrzebne do należytego wykonania usługi, wyceni usługę i oszacuje czas potrzebny do załatwienia sprawy.